Kidney Qi Deficiency

Conditions potentially related to Kidney Qi Deficiency

ConditionOther Possible Patterns
Addison's Disease (Adrenal Insufficiency)¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Spleen Blood Deficiency 
Amenorrhea (Absence of Menstruation)¤ Liver Qi Stagnation ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Liver Blood Stagnation ¤ Liver Cold Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Anemia¤ Liver Blood Deficiency ¤ Heart Qi Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Asthma¤ Liver Qi Stagnation ¤ Liver Fire ¤ Lung Wind Invasion - Wind Heat ¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Atherosclerosis¤ Liver Qi Stagnation ¤ Phlegm Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Dementia¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Diabetes Type II¤ Heart Qi Deficiency ¤ Heart Yin Deficiency ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Lung Yin Deficiency ¤ Stomach Fire ¤ Stomach Yin Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Dizziness (Vertigo)¤ Liver Fire ¤ Liver Wind ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Emphysema¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Phlegm Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Epilepsy (Seizure)¤ Liver Yang Rising ¤ Liver Wind ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat 
Glomerulonephritis¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Stomach Dampness ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Gout¤ Liver Wind ¤ Liver Blood Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Cold Stagnation 
Headache¤ Liver Qi Stagnation ¤ Liver Yang Rising ¤ Liver Wind ¤ Lung Wind Invasion - Wind Heat ¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Blood Stagnation 
Hypothyroidism¤ Heart Yang Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency 
Nephrotic Syndrome¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Osteoarthritis (OA)¤ Blood Stagnation 
Sciatica¤ Liver Wind ¤ Liver Blood Deficiency ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Kidney Yang Deficiency 
Scleroderma¤ Liver Wind ¤ Liver Blood Deficiency ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Uroschesis¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Bladder Damp Heat 
Wheezing (Dyspnea)¤ Lung Wind Invasion - Wind Heat ¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Lung Dryness 

Acupuncture Points That May Be Useful For Kidney Qi Deficiency

 • KD 22
 • KD 27
 • KD 3
 • LI 15
 • SP 8
 • TCM Herbal Formulas That May Be Useful For Kidney Qi Deficiency

 • Du Huo Ji Sheng Wan
 • Geng Nian An Wan
 • Gu Zhi Shu Song Wan
 • Qi Xue Da Bu Wan
 • Qian Lie Shu Wan
 • Ren Shen Shou Wu Wan
 • Su Zi Jiang Qi Wan
 • Wu Ji Bai Feng Wan
 • Yu Quan Wan