Kidney Yin Deficiency

Conditions potentially related to Kidney Yin Deficiency

ConditionOther Possible Patterns
Addison's Disease (Adrenal Insufficiency)¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Spleen Blood Deficiency 
Aldosteronism (Primary)¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Stomach Qi Deficiency 
Arrhythmia (Palpitations)¤ Heart Qi Deficiency ¤ Heart Yang Deficiency ¤ Heart Yin Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Bedwetting¤ Heart Yin Deficiency ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Bladder Damp Heat ¤ Blood Stagnation 
Behcet's Disease¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Kidney Yang Deficiency 
Colon Cancer¤ Large Intestine Damp Heat ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Coma¤ Liver Fire ¤ Liver Wind ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation ¤ Shen Disturbance 
Constipation¤ Spleen Blood Deficiency 
Deafness (Hearing Loss)¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Dementia¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Depression¤ Liver Qi Stagnation ¤ Liver Fire ¤ Heart Yin Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Dermatitis¤ Liver Wind ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Heat in the Blood 
Diabetes Type II¤ Heart Qi Deficiency ¤ Heart Yin Deficiency ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Lung Yin Deficiency ¤ Stomach Fire ¤ Stomach Yin Deficiency ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Dysuria (Painful Urination)¤ Liver Fire ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Eczema¤ Liver Wind ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Heat in the Blood 
Glaucoma¤ Liver Blood Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Glomerulonephritis¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Stomach Dampness ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Hepato-Cirrhosis¤ Liver Qi Stagnation ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Stomach Dampness ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Liver Blood Stagnation 
Hypercortisolism¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Hyperlipidemia¤ Liver Qi Stagnation ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Stomach Fire ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Stomach Blood Stagnation ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Phlegm Stagnation 
Hypertension (High Blood Pressure)¤ Liver Fire ¤ Liver Yang Rising ¤ Liver Wind ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Hyperthyroidism¤ Liver Qi Stagnation ¤ Liver Fire ¤ Liver Yang Rising ¤ Heart Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Phlegm Stagnation 
Infertility¤ Liver Qi Stagnation ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Jing Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Liver Cancer - Hepatocellular carcinoma (HCC)¤ Liver Qi Stagnation ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Liver Blood Stagnation ¤ Heat in the Blood 
Lung Cancer¤ Lung Dampness - Phlegm Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Lung Yin Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Menopause (Hot Flashes)¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Jing Deficiency 
Miscarriages¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen Invasion - Cold Damp ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Stomach Cold ¤ Kidney Jing Deficiency 
Nephrotic Syndrome¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Osteoporosis¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Jing Deficiency 
Pheochromocytoma¤ Liver Yang Rising ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Phlegm Stagnation 
Pyelonephritis¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen and Stomach Damp Heat 
Renal Failure¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Spermatorrhea¤ Liver Fire ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Jing Deficiency 
Stroke (CVA)¤ Liver Wind ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Tinnitus¤ Liver Fire ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Spleen Qi Sinking ¤ Phlegm Stagnation 
Transient Ischemic Attack (TIA)¤ Liver Yang Rising ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Tremor¤ Liver Wind ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Liver Yin Deficiency 
Tuberculosis¤ Lung Yin Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency 

Acupuncture Points That May Be Useful For Kidney Yin Deficiency

 • KD 1
 • KD 2
 • KD 3
 • KD 5
 • KD 6
 • LU 7
 • LU 8
 • SP 6
 • TCM Herbal Formulas That May Be Useful For Kidney Yin Deficiency

 • Bai He Gu Jin Wan
 • Da Bu Yin Wan
 • Er Long Zuo Ci Wan
 • Er Xian Tang Wan
 • Liu Wei Di Huang Wan
 • Ma Zi Ren Wan
 • Ming Mu Di Huang Wan
 • Qi Ju Di Huang Wan
 • Qian Lie Shu Wan
 • Qing Hao Bie Jia Wan
 • Shou Wu Wan
 • Tian Wan Bu Xin Wan
 • Yi Guan Jian Wan
 • Yu Quan Wan
 • Zhi Bai Di Huang Wan
 • Zuo Gui Wan