Large Intestine Damp Heat

Conditions potentially related to Large Intestine Damp Heat

Acupuncture Points That May Be Useful For Large Intestine Damp Heat

 • LI 1
 • LI 11
 • LI 3
 • LI 9
 • SP 15
 • SP 16
 • SP 4
 • ST 22
 • ST 25
 • TCM Herbal Formulas That May Be Useful For Large Intestine Damp Heat

 • Bao Ji Wan
 • Huang Lian Shang Qing Wan
 • Wu Mei Wan
 • Xie Xin Wan