Liver Qi Stagnation

Conditions potentially related to Liver Qi Stagnation

ConditionOther Possible Patterns
Amenorrhea (Absence of Menstruation)¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Liver Blood Stagnation ¤ Liver Cold Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Asthma¤ Liver Fire ¤ Lung Wind Invasion - Wind Heat ¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Atherosclerosis¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Phlegm Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Chest Pain¤ Phlegm Fire ¤ Liver Cold Stagnation ¤ Phlegm Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Chronic Cholecystitis¤ Liver Fire ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Liver Blood Stagnation 
Depression¤ Liver Fire ¤ Heart Yin Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Dysmenorrhea (Menstrual Pain/Cramps)¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Endometriosis¤ Blood Stagnation 
Fever¤ Liver Fire ¤ Lung Wind Invasion - Wind Heat ¤ Stomach Fire ¤ Blood Stagnation 
Forgetfulness¤ Heart Qi Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Kidney Jing Deficiency ¤ Phlegm Stagnation 
Gallstones (Cholelithiasis)¤ Liver Fire ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Liver Blood Stagnation 
Gastritis¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Stomach Dampness ¤ Stomach Yin Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Goiter¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Phlegm Stagnation 
Headache¤ Liver Yang Rising ¤ Liver Wind ¤ Lung Wind Invasion - Wind Heat ¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Hepatitis (B or C)¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Liver Yin Deficiency 
Hepato-Cirrhosis¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Stomach Dampness ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Liver Blood Stagnation 
Herpes¤ Liver Wind ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Liver Attacking the Spleen 
Hyperlipidemia¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Stomach Fire ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Stomach Blood Stagnation ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Phlegm Stagnation 
Hyperthyroidism¤ Liver Fire ¤ Liver Yang Rising ¤ Heart Yin Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Phlegm Stagnation 
Hypochondriac Pain¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Impotence (Erectile Dysfunction)¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Heart Qi Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency 
Indigestion¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Stomach Food Stagnation ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Liver Attacking the Spleen 
Infertility¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Kidney Jing Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Irregular Menstruation¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Irritable Bowel Syndrome (IBS)¤ Large Intestine Damp Heat ¤ Large Intestine Dryness ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Large Intestine Cold 
Leukorrhea¤ Liver Fire ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Liver Cancer - Hepatocellular carcinoma (HCC)¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Liver Blood Stagnation ¤ Heat in the Blood 
Meniere's Disease¤ Liver Yang Rising ¤ Liver Wind ¤ Spleen Qi Deficiency 
Neurasthenia¤ Liver Fire ¤ Heart Qi Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency 
Neuritis¤ Liver Wind ¤ Blood Stagnation 
Neurosis
Pancreatitis¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Pneumothorax¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Liver Blood Stagnation ¤ Phlegm Stagnation 
Raynaud's Disease¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Liver Blood Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Systemic Lupus Erythematosus (SLE)¤ Heart Qi Deficiency ¤ Heart Blood Deficiency ¤ Heart Yin Deficiency ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Lung Yin Deficiency ¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Stomach Yin Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency 
Trauma¤ Blood Stagnation ¤ Shen Disturbance 
Ulcerative Colitis¤ Spleen Qi Deficiency ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Blood Stagnation 

Acupuncture Points That May Be Useful For Liver Qi Stagnation

 • HT 3
 • HT 4
 • KD 21
 • LI 17
 • LI 18
 • SI 11
 • SP 13
 • SP 18
 • ST 15
 • ST 16
 • ST 18
 • ST 25
 • ST 26
 • ST 27
 • ST 9
 • TCM Herbal Formulas That May Be Useful For Liver Qi Stagnation

 • Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan
 • Ban Xia Hou Po Wan
 • Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Wan
 • Chai Hu Shu Gan Wan
 • Da Bu Gan Wan
 • Die Da Wan
 • Gan Bing Zhi Ben Wan
 • Gan Mai Da Zao Wan
 • Jia Wei Xiao Yao Wan
 • Pian Tou Tong Wan
 • Ren Shen Shou Wu Wan
 • Shu Gan Wan
 • Si Ni San Wan
 • Xiao Chai Hu Tang Wan
 • Xiao Yao Wan
 • Xue Fu Zhu Yu Wan
 • Yi Guan Jian Wan