Liver Yang Rising

Conditions potentially related to Liver Yang Rising

Acupuncture Points That May Be Useful For Liver Yang Rising

  • KD 1
  • ST 8
  • UB 5
  • TCM Herbal Formulas That May Be Useful For Liver Yang Rising

  • An Shen Bu Xin Wan
  • Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Wan
  • Pian Tou Tong Wan
  • Tian Ma Gou Teng Wan