Spleen Qi Deficiency

Conditions potentially related to Spleen Qi Deficiency

ConditionOther Possible Patterns
Aldosteronism (Primary)¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency 
Amenorrhea (Absence of Menstruation)¤ Liver Qi Stagnation ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Liver Blood Stagnation ¤ Liver Cold Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Anemia¤ Liver Blood Deficiency ¤ Heart Qi Deficiency ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Anorexia Nervosa¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Stomach Food Stagnation ¤ Spleen Blood Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency 
Arrhythmia (Palpitations)¤ Heart Qi Deficiency ¤ Heart Yang Deficiency ¤ Heart Yin Deficiency ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Asthma¤ Liver Qi Stagnation ¤ Liver Fire ¤ Lung Wind Invasion - Wind Heat ¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Bedwetting¤ Heart Yin Deficiency ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Bladder Damp Heat ¤ Blood Stagnation 
Behcet's Disease¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency 
Bells Palsy¤ Lung Wind Invasion - Wind Heat ¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Liver Blood Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Bronchitis¤ Lung Wind Invasion - Wind Heat ¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency 
Crohn's Disease¤ Large Intestine Damp Heat ¤ Spleen Invasion - Cold Damp ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Large Intestine Blood Stagnation ¤ Spleen Qi Sinking 
Dementia¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Depression¤ Liver Qi Stagnation ¤ Liver Fire ¤ Heart Yin Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Diarrhea¤ Stomach Food Stagnation ¤ Stomach Fire ¤ Stomach Dampness ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Stomach Cold ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Liver Attacking the Spleen 
Dizziness (Vertigo)¤ Liver Fire ¤ Liver Wind ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Dysmenorrhea (Menstrual Pain/Cramps)¤ Liver Qi Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Dysuria (Painful Urination)¤ Liver Fire ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Emphysema¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Phlegm Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Epigastric Pain¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Stomach Food Stagnation ¤ Stomach Fire ¤ Stomach Cold ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation ¤ Liver Attacking the Spleen 
Forgetfulness¤ Liver Qi Stagnation ¤ Heart Qi Deficiency ¤ Kidney Jing Deficiency ¤ Phlegm Stagnation 
Gastritis¤ Liver Qi Stagnation ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Stomach Dampness ¤ Stomach Yin Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Gastroptosis¤ Spleen Qi Sinking 
Glomerulonephritis¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Stomach Dampness ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency 
Goiter¤ Liver Qi Stagnation ¤ Phlegm Stagnation 
Hypersomnia¤ Phlegm Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Hypotension (Low Blood Pressure)¤ Heart Yang Deficiency ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Spleen Blood Deficiency ¤ Spleen Qi Sinking 
Hypothyroidism¤ Heart Yang Deficiency ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency 
Impotence (Erectile Dysfunction)¤ Liver Qi Stagnation ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Heart Qi Deficiency 
Incontinence¤ Lung Qi Deficiency ¤ Bladder Damp Heat ¤ Kidney Jing Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Indigestion¤ Liver Qi Stagnation ¤ Stomach Food Stagnation ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Liver Attacking the Spleen 
Infertility¤ Liver Qi Stagnation ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Kidney Jing Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Insomnia¤ Liver Fire ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Heart Qi Deficiency ¤ Heart Fire 
Irregular Menstruation¤ Liver Qi Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Irritable Bowel Syndrome (IBS)¤ Liver Qi Stagnation ¤ Large Intestine Damp Heat ¤ Large Intestine Dryness ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Large Intestine Cold 
Jaundice¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Spleen Invasion - Cold Damp ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Stomach Dampness ¤ Stomach Cold ¤ Stomach Qi Deficiency 
Leukorrhea¤ Liver Qi Stagnation ¤ Liver Fire ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Liver Yin Deficiency 
Liver Cancer - Hepatocellular carcinoma (HCC)¤ Liver Qi Stagnation ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Liver Blood Stagnation ¤ Heat in the Blood 
Lung Cancer¤ Lung Dampness - Phlegm Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Lung Yin Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Meniere's Disease¤ Liver Qi Stagnation ¤ Liver Yang Rising ¤ Liver Wind 
Miscarriages¤ Spleen Invasion - Cold Damp ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Stomach Cold ¤ Kidney Jing Deficiency 
Motion Sickness¤ Heart Blood Deficiency ¤ Stomach Dampness ¤ Stomach Rebellious Qi 
Myasthenia Gravis¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Spleen Qi Sinking ¤ Blood Stagnation 
Nausea¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Stomach Food Stagnation ¤ Stomach Fire ¤ Stomach Yin Deficiency ¤ Stomach Cold ¤ Phlegm Stagnation ¤ Blood Stagnation 
Neurasthenia¤ Liver Qi Stagnation ¤ Liver Fire ¤ Heart Qi Deficiency 
Numbness¤ Liver Wind ¤ Liver Blood Deficiency ¤ Heart Blood Deficiency ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Obesity (Weight Loss)¤ Heart Yang Deficiency ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Stomach Fire ¤ Stomach Dampness ¤ Blood Stagnation 
Osteoporosis¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Kidney Jing Deficiency 
Pancreatitis¤ Liver Qi Stagnation ¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Pneumothorax¤ Liver Qi Stagnation ¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Liver Blood Stagnation ¤ Phlegm Stagnation 
Pyelonephritis¤ Liver and Gallbladder Damp Heat ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Kidney Yin Deficiency 
Rhinitis¤ Lung Wind Invasion - Wind Heat ¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat 
Schizophrenia¤ Liver Fire ¤ Liver Yang Rising ¤ Heart Blood Deficiency ¤ Phlegm Stagnation ¤ Shen Disturbance 
Sinusitis¤ Lung Wind Invasion - Wind Heat ¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Spleen and Stomach Damp Heat 
Stomach Cancer¤ Stomach Food Stagnation ¤ Stomach Fire ¤ Stomach Cold ¤ Stomach Blood Stagnation ¤ Stomach Qi Deficiency ¤ Phlegm Stagnation 
Systemic Lupus Erythematosus (SLE)¤ Liver Qi Stagnation ¤ Heart Qi Deficiency ¤ Heart Blood Deficiency ¤ Heart Yin Deficiency ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Lung Yin Deficiency ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Stomach Yin Deficiency ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Stomach Qi Deficiency 
Tinnitus¤ Liver Fire ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency ¤ Liver Yin Deficiency ¤ Spleen Qi Sinking ¤ Phlegm Stagnation 
Tuberculosis¤ Lung Yin Deficiency ¤ Kidney Yin Deficiency 
Ulcerative Colitis¤ Liver Qi Stagnation ¤ Spleen Yang Deficiency ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Kidney Yang Deficiency ¤ Blood Stagnation 
Uroschesis¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Spleen and Stomach Damp Heat ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Bladder Damp Heat 
Wheezing (Dyspnea)¤ Lung Wind Invasion - Wind Heat ¤ Lung Wind Invasion - Wind Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Cold ¤ Lung Dampness - Phlegm Heat ¤ Lung Qi Deficiency ¤ Kidney Qi Deficiency ¤ Lung Dryness 

Acupuncture Points That May Be Useful For Spleen Qi Deficiency

 • SI 6
 • SP 3
 • SP 5
 • SP 6
 • ST 21
 • ST 31
 • ST 32
 • ST 33
 • ST 34
 • ST 36
 • TCM Herbal Formulas That May Be Useful For Spleen Qi Deficiency

 • Ba Zhen Wan
 • Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan
 • Bu Zhong Yi Qi Wan
 • Fang Ji Huang Qi Wan
 • Gan Bing Zhi Ben Wan
 • Gan Mai Da Zao Wan
 • Gui Pi Wan
 • Jia Wei Xiao Yao Wan
 • Jian Pi Wan
 • Qi Xue Da Bu Wan
 • Shen Ling Bai Zhu Wan
 • Si Jun Zi Tang Wan
 • Wen Jing Tang Wan
 • Wu Ling San Wan
 • Xiang Sha Liu Jun Zi Wan
 • Xiang Sha Yang Wei Wan
 • Xiao Yao Wan
 • Yu Quan Wan