(EX) Extra Acupuncture Points

The has 34 points:

You may click on a specific acupuncture point for more detailed information including the location, functions, precautions and the chinese and english names.

) Anmian , ) Bafeng , ) Bailao , ) Baxie , ) Bitong , ) Biyan , ) Dannang Xue , ) Dingchuan , ) Erbai , ) Erjian , ) Heding , ) Huatuojiaji , ) Jianqian , ) Jinjin (L) and Yuye (R) , ) Lanweixue , ) Luozhen , ) Nao Qing , ) Neimadian , ) Qianzheng , ) Qipang , ) Shimian , ) Shiqizhui (Josen) , ) Shixuan , ) Sifeng , ) Sischencong , ) Taiyang , ) Tian Dong , ) Xiyan , ) Yaotongxue , ) Yaoyan , ) Yi Ming , ) Yintang , ) Yuyao , ) Zigongxue